Pagina's

zondag 22 september 2013

Doe alles wat Hij u zal zeggen (Johannes 2,5)

Dany Bille, diaken
Maria: “Doe alles wat Hij u zal zeggen”


Onderrichting gegeven op 9 augustus 2013 door Dany Bille, tijdens de Internationale ontmoetingsdagen in Saint-Laurent-sur-Sèvre. 
Dany Bille is permanent diaken in de parochie Bonnières-Rosny.Maria leert ons


Toen Maria gezien had dat Jezus haar vraag begrepen had en er naar handelde, zei ze op de bruiloft van Cana  bemoedigend tot de dienaren om te luisteren naar Christus. Door dit eerste wonderteken: “het veranderen van water in wijn”, beantwoordt Jezus aan een bijzondere behoefte en wordt hij zich bewust van zijn zending. Om op verzoek van Maria dit teken te volbrengen, had Jezus de hulp van mensen nodig. Dus, door Maria, deelt hij met ons wat wij delen met Hem.

Om dienaren van de Christus te zijn, moeten we naar het voorbeeld van Maria onze tijd delen met Hem.  En terwijl we onze tijd delen met Christus in het geloof, worden we ook geroepen om tijd te besteden aan anderen. Geloof en Liefde zijn slechts één. In zijn brief “Porta Fidei” voor het jaar van het geloof zegt Paus Benedictus ons dit: “Het geloof zonder liefde kan geen vrucht dragen en de liefde zonder het geloof is slechts een sentiment ten prooi aan voortdurende twijfel. Geloof en liefde vragen om elkaar, zodanig dat de een de ander in staat stelt om zijn plan te realiseren.”

Delen is samenwerken
Delen, dat is een activiteit van samenwerking om zich volledig in dienst van de ander te stellen. In dit jaar van het geloof nodigt de Kerk ons uit om dicht te staan bij de families, de armen, de zieken, de mensen die in de maatschappij er niet bij horen...... Als we ons herbronnen op het Evangelie en ons laten leiden door Maria, worden we missionarissen van de Kerk in het hart van de wereld die gekenmerkt wordt door broosheid en talloze zwakheden.

Montfort deelt met de armen

Op zijn eigen wijze helpt Montfort ons om midden in de wereld in de missionaire tijden te delen. Sinds zijn aankomst in Poitiers merken de armen van het gasthuis, die arme sloebers, dat hij een bijzondere aandacht voor hen heeft vanwege zijn oogopslag en zijn vier uren van gebed in de kapel, met het gevolg dat dat zij een bijzondere sympathie voor hem hebben. En het zijn juist deze armen die hem kiezen als hun begeleider, om hun bij te staan en te onderwijzen. Door met de anderen te delen getuigen wij van de aanwezigheid van Christus in het hart van ieder. Als wij Jezus in ons hart ontvangen zoals Maria, zijn wij geroepen om een echte liefde te laten schitteren die deel uitmaakt van een nog grotere actie van de Kerk in de wereld.

Hoe kunnen wij midden in de wereld deze voorname dienst van de Kerk laten zien?
In de sociale, culturele en religieuze verscheidenheid, lijkt het me belangrijk
om moedig en vastberaden te delen tot de opbouw en het samen beleven van een werkelijk mensenleven.

Wat is onze verantwoordelijkheid als gedoopte ?

In de hoedanigheid van gedoopten, zijn we ook burgers, werknemers in ondernemingen, in verenigingen, in het publieke leven......  Door ons is de kerk integraal tegenwoordig in de maatschappij. Het is de roeping van ons christelijk leven  om als gezondene ons leven te delen met ieder mens, hoe dan ook; zodat wij kunnen getuigen van de belangeloze liefde van Christus voor ieder van ons. Tijdens zijn bedevaart naar Saint Laurent heeft Paus Johannes-Paulus II deze groet gedaan: “sommigen hebben het bewijs geleverd van een ontroerende christelijke geest terwijl ze, religieus of leek, de gewonden verzorgden, ongeacht het kamp waartoe ze behoorden......... 

Door enkele voorvallen uit uw geschiedenis aan te halen zou ik u willen uitnodigen om de beste ervan te bewaren. Blijf verbonden met Christus; bemin, zoals Hij, de hele mensheid te beginnen bij de minst bedeelden leden, laat hun zien dat je ze liefhebt. Blijf trouw aan de Kerk, aan de Eucharistie en aan het sacrament van vergeving. Laat u doordringen met de liefde die van God komt.”  Johannes-Paulus II nodig ons uit om Christus na te volgen in zijn inzet voor de gehele mensheid en in het bijzonder de armsten. Wij moeten volop onze sociale acties beleven en delen om onze christelijke wortels te laten zien. Deze worteling wordt sterk, te beginnen bij het Woord van God om de anderen te beminnen zoals God zelf ons bemint. “Bemint elkaar zoals ik jullie heb bemind. Er is geen grotere liefde dan zijn leven te geven voor zijn vrienden (Joh. 15,13)

God dienen is de lijdende mens dienen

Als we ons christelijk leven wortelen dwars door ons delen met anderen heen, dienen we Christus. Om God te dienen moeten we dicht staan bij de lijdende mens. Of het lijden nu moreel, psychisch, psychologisch, materieel of fysiek is.

In de wereld van vandaag zijn heel wat mensen meer en meer berooid en gaan door allerlei soorten lijden heen. Wat valt er voor hun en met hun te doen? Wat  moeten we hun zeggen? Hoe moeten we ons tegenover hen gedragen? De anderen dienen; we moeten ze eerst gastvrij onthalen voor een echt werk van begeleiding waarbij geduld nodig is om het lijden van de ander en onze eigen beperkingen in te schatten. Jezus heeft ons opgenomen zoals we zijn en heeft met ons gedeeld zodat wij met onze broeders delen wat Hij is: de God van barmhartigheid. Het opvangen is van het grootste belang. Wat is dan onze manier van ontvangen, d.w.z. om van dienst te zijn bij de uitnodiging van Christus?  Om beschikbaar te zijn voor onze broeders en zusters moeten we naar hen luisteren om zo goed mogelijk met hun te kunnen optrekken in wederzijds vertrouwen en geduld. En deze dienst, deze beschikbaarheid raakt elk aspect van het sociale leven.

“Ik had honger en je hebt me te eten gegeven; ik was een vreemdeling en je hebt me ontvangen; ik was naakt en je hebt me gekleed; ik was ziek en je hebt me bezocht; ik was gevangen en je bent naar me toe gekomen! .......  Wanneer zijn we naar U toegekomen? bezocht; was ik gevangen en ben je naar me toe gekomen! .......  Wanneer zijn we naar U toegekomen?  Voorwaar ik zeg je iedere keer als je dit gedaan hebt voor de minste van mijn broeders, dan heb je dit aan mij gedaan. (Mt. 25, 30-40). Jezus herinnert er ons aan dat een dienst aan een broeder een positieve daad is tegenover Hem. Hij laat ons zien hoe we de relatie met de andere, en in het bijzonder de minst bedeelden,  moeten beleven. Armoede die niet ophoudt de verhoudingen in de maatschappij en zelfs binnen de families te ondermijnen. Om waarachtig met onze broeders te delen, om God waarlijk te dienen in de dienst aan onze broeders, om echt onze zending te beleven, is er een belangrijke fase en dat is de vorming, de opleiding. De vorming die de Kerk ons voorstelt beleven we met haar. Dank zij de Kerk gaan we verder met Jezus door Maria in onze pastorale zending. Paus Franciscus nodigt ons uit om Jezus lief te hebben door de dienst van de nederigheid, hem nederig dienen door de liefde voor onze broeders. Om missionaris te zijn is het duidelijk van belang om Goed gevormd te zijn. Gevormd te worden door onze bisdommen, door onze gemeenschappen is een instrument van verdieping van ons geloof, van  het Woord van God, van ons begrip en van ons aanvoelen van het lijden van onze broeders. Door een goede vorming worden Dienen en Delen concrete daden van  geloof, hoop en liefde. De liefde als een geloofsdaad, komt voort uit een diepe verbondenheid met God. Door het delen en de dienst christianiseren wij niet alleen de armen, de zieken, de jongeren......, maar ook hun omgeving. Delen en dienen vormen het hart van een pedagogische relatie die eigenlijk een evangelische relatie is.

Maria geeft ons het voorbeeld

Om alles goed te doen wat Jezus ons zegt moeten we het beeld ontdekken dat Maria ons geeft. Haar blik tijdens het huwelijksfeest in Cana kan ons helpen, niet alleen maar haar Zoon te bewonderen, maar zich ook in zijn dienst te stellen. Montfort is nooit opgehouden om zich onder haar toezicht te stellen om haar Zoon ten volle te kunnen dienen. Zoals Montfort in de school van Maria, zo laten wij onze broeders en zusters door ons en onze diensten de barmhartigheid van God ontdekken die ons steunt in onze zending. Hij heeft steeds gebeden om goede diensten te kunnen geven aan de jeugd, de armen, de zieken, de verstotenen van de maatschappij, naar het beeld van Jezus. Wanneer Maria zegt: “Doe alles wat Hij u zal zeggen”, nodigt zij ons uit om het diaconale aspect van Jezus te ontdekken, want: “Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven voor velen”.

Franse bisschoppen in Lourdes over Diaconia

Dienen en delen zijn twee pijlers die ons wortelen in de Diaconia 2013 in Lourdes, waar de Franse bisschoppen tijdens de bijeenkomsten (9 tot 13 mei) ons uitnodigden om te leven en te delen om onze bisdommen, onze parochies en onze  gemeenschappen te wortelen op een broederlijk elkaar te dienen. Gedurende die hele bedevaart zijn we werkelijk in dialoog gegaan om de liefdadigheid, de rechtvaardigheid en de liefde voor onze broeders en zusters te beleven. In de sociale, culturele en religieuze verscheidenheid is het belangrijk om te delen met moed en vastberadenheid om te komen tot een nieuwe cultuur van het menselijk leven. Dank zij deze verscheidenheid zijn wij niet alleen geroepen tot een broederlijk leven met de armen, maar eveneens met degenen die overvloed hebben om te delen. Juist zoals Montfort het ook helemaal beleefd heeft.

De Kerk stelt zich door de Diaconia in naam van Christus en naar zijn beeld ten dienste van de armen, de zieken, de verstotenen van onze maatschappij , onze jongeren maar eveneens de rijken die behoefte hebben om een deel van hun rijkdom wettelijk en deemoedig te delen. Door de Diakonia is er geen breuk meer tussen onze geestelijke ervaring en onze inzet in de wereld. Als wij ons toewenden naar Christus en ons in dienst stellen van onze broeders, getuigen wij van de tegenwoordigheid van God in ons en door ons.

Na alle discussies en vieringen die we met elkaar hebben beleefd, en na de getuigenissen van verschillende zieken en hun verzorgers, eenzame mensen en jeugd in moeilijkheden, families die in de miserie zitten, oud-gevangenen, vreemdelingen....... hebben 86 bisschoppen ons gevraagd om ten dienste te staan van de broederlijkheid. Door ons ambt zijn we genodigd om de tekenen en de behoeften van onze broeders te ontdekken zodat we hun van dienst kunnen zijn.

DIACONIA 2013   Terug van Lourdes

Deze drie uitzonderlijke dagen die we in Lourdes beleefd hebben, hebben ons steeds met de neus op de vraag gedrukt:

- Wat zijn de wegen voor de toekomst?  Het eerste een goede ontvangst in de parochies; want dat is de eerste weg van de evangelisatie van de Kerk. In onze dagen zijn veel mensen vereenzaamd, verstoten door de maatschappij en groeien op in een sfeer van lijden. Door de opvang van armen, de zieken en hen die innerlijk lijden, helpen wij hen om zich te integreren, niet alleen in de Kerk, maar ook in het sociale leven.

 - Een andere belangrijke weg is om duidelijk een structuur aan te brengen in de verbanden tussen de dienst aan de zieken, de armen, en hen die innerlijk lijden.... in de wereld en in de kerk. Het is een uitnodiging om het samen leven tussen kerk en armen in de wereld te bezielen, Onze wereld wordt steeds meer en meer op de kop gezet door de scheuren in de familie en vriendschapsband. Deze scheuren versnipperen de band tussen mensen en veroorzaken veel lijden.  Er wordt dus door de bisschoppen een beroep op ons gedaan om “banden te weven” ten dienste van de broederlijkheid. Bij het lezen van het evangelie, in het volgen van Christus de Dienaar, hebben wij allen geleerd om te luisteren naar de stem van de armen van onze tijd. Laten we samen de durf hebben om onze kijk op de zwaksten te veranderen. Laten we onze blik die oordeelt en vernedert inwisselen voor een blik die bevrijdend is. Laten we samen de moed hebben om onze houdingen binnen de christelijke gemeenschap te veranderen zodat de armen er hun plaats kunnen innemen. Gedurende deze drie dagen hebben we de hele tijd als bisschoppen, priesters en diakens op de plaatsen gezeten van de leken, d.w.z. de zieken, de gehandicapten, de ouderen, de gezonden en de jeugd, ook gedurende de eucharistievieringen. Deze gezamenlijke aanwezigheid heeft de ogen en het hart geopend van veel lijdende mensen op “De tegenwoordigheid van God bij hen”. Wij hebben het “samen leven” beleefd door de tegenwoordigheid van de gewijde bedienaren dicht bij ons”, hebben ze me gezegd.

Laat ik er nog bij zeggen, door de ontvangst en de begeleiding dienen en verkondigen wij het woord van God. Wij geven een waar gezicht aan de liefde van de Kerk voor ieder menselijk wezen. Dit gezicht is niet zomaar een beeld, maar een inzet voor de liefde en de broederlijkheid.

Hoe kan ik de kerk van dienst zijn in haar dienst aan de wereld?

Laten we dan de broederlijkheid dienen door alles te doen wat Jezus ons vraagt.
 
                   Dany BILLE, permanent diaken
                   Dienaar van Jezus door Maria.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten