Pagina's

woensdag 2 mei 2012

Deze devotie is een VOLMAAKTE weg.


3°. Deze devotie is een volmaakte weg. Montfort heeft er al op gewezen dat het mysterie van de menswording het verstand gewoonweg overstijgt. Om hetzelfde te zeggen gebruikt hij nu een concreet beeld: ofschoon Hij het kon, heeft Jezus geen andere weg gekozen voor zijn ‘grote en verwonderlijke tocht’ naar de mensen. “De Onvatbare heeft zich door de kleine Maria volkomen laten bevatten en omsluiten, zonder iets van zijn onmetelijkheid prijs te geven”. Zijn leven in de schoot van Maria was een beslissende etappe op die tocht. In diezelfde schoot vindt ook een ander aspect van het incarnatiemysterie plaats: de omvorming van de mens in God: “’Hij die Is’ wilde komen tot hetgeen niet is, teneinde hetgeen niet is, God te laten worden ofwel ‘Hij die Is’” (157). In die zin gaat ook de uitspraak van Jezus tot de verbaasde Nicodemus: je moet opnieuw geboren worden… En bij elke geboorte hoort een moeder.

We nemen nr 157 uit 'De Ware Godsvrucht':

157. 3°. Deze praktijk van de devotie tot de allerheiligste Maagd is een volmaakte weg om tot Jezus Christus te gaan en zich met Hem te verenigen. De van God vervulde Maria is immers het volmaakste en heiligste van alle loutere schepselen. Bovendien heeft Jezus Christus, die toch op volmaakte wijze tot ons gekomen is, geen andere weg gekozen voor Zijn grote en verwonderlijke tocht. De Allerhoogste, de Onvatbare, de Ongenaakbare, “Die Is” (Ex 3,14) wilde komen tot ons, aardwormpjes, die niets zijn. Hoe is dat gebeurd?

De Allerhoogste is op volmaakte en goddelijke wijze tot ons neergedaald door de nederige Maria. Daarbij verloor Hij niets van Zijn godheid en heiligheid. De zeer nietigen moeten dan ook door Maria op volmaakte en goddelijke wijze opstijgen tot de Allerhoogste, zonder iets te vrezen.
De Onvatbare heeft zich door de kleine Maria volkomen laten bevatten en omsluiten, zonder iets van Zijn onmetelijkheid prijs te geven. Wij ook moeten ons door de kleine Maria volkomen laten omsluiten en geleiden, zonder enig voorbehoud.
De Ongenaakbare is ons nabij gekomen: door Maria heeft Hij zich innig, volmaakt en zelfs persoonlijk met onze mensheid verenigd. Toch ging daarmee niets van Zijn majesteit verloren. Ook wij moeten door Maria tot God naderen en ons volkomen en innig met Zijne Majesteit verenigen zonder vrees verstoten te worden.
Tenslotte: “Die Is” wilde komen tot hetgeen niet is, teneinde hetgeen niet is, God te laten worden ofwel “Die Is”. Hij heeft dit op de meest volmaakte manier gedaan, namelijk door zich geheel aan de jeugdige maagd Maria over te geven en te onderwerpen. Toch hield Hij in de tijd niet op te zijn: “Hij die Is van alle eeuwigheid”. Evenzo kunnen wij, ondanks onze nietswaardigheid, door Maria gelijk worden aan God: door de genade en de glorie. Wij dienen daartoe onszelf zo volmaakt en volledig aan haar over te leveren, dat wij uit onszelf niets, maar in Maria alles zijn, zonder gevaar voor vergissing.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten