Pagina's

donderdag 1 maart 2012

De meest gangbare praktijken


We lezen in de Ware Godsvrucht de nummers 115 - 116 - 117

115. Er bestaan verschillende innerlijke praktijken om de ware devotie tot de allerheiligste Maagd te beleven. Hier volgen, in het kort, de voornaamste:
1) haar met de hoogste heiligencultus eren als de waardige Moeder van God, met andere woorden haar boven alle andere heiligen hoogschatten en vereren als het meesterwerk van de genade en de eerste na Jezus Christus, waarlijk God en waarlijk mens; 2) haar deugden, voorrechten en daden overwegen; 3) haar grootheid bewonderen; 4) haar zijn liefde bewijzen, haar loven en danken; 5) haar van harte aanroepen; 6) zich aan haar opdragen en zich met haar verenigen; 7) alles doen om haar aangenaam te zijn; 8) al zijn handelingen beginnen, voortzetten en voltooien door haar, in haar, met haar en voor haar om ze aldus te verrichten door Jezus Christus, in Jezus Christus, met Jezus Christus en voor Jezus Christus, ons einddoel. Op deze laatste praktijk zullen we uitvoeriger terugkomen.

116. De ware devotie tot de heilige Maagd omvat ook verschillende uiterlijke praktijken. Hier volgen de voornaamste:
1) lid worden van een van haar broederschappen of verenigingen; 2) in een religieus instituut intreden dat ter ere van haar is ingesteld; 3) openlijk haar lof verkondigen; 4) te harer ere aalmoezen geven, vasten, geestelijke of lichamelijke verstervingen doen; 5) haar distinctieven dragen, zoals de grote of de kleine rozenkrans, het schapulier of het kettinkje; 6) met aandacht, godsvrucht en ingetogenheid de heilige rozenkrans bidden. Deze is samengesteld uit vijftien tientjes ter ere van de vijftien voornaamste mysteries van Jezus Christus. Ook kan men het rozenhoedje van vijf tientjes bidden, dus een derde van de rozenkrans, ter ere van ofwel de vijf blijde geheimen - de Aankondiging, het Bezoek, de Geboorte van Jezus Christus, de Zuivering en de Wedervinding van Jezus Christus in de tempel; ofwel de vijf droevige geheimen - de Doodstrijd van Jezus Christus in de hof van olijven, Zijn Geseling, Zijn Doornenkroning, Zijn Kruisdraging en Zijn Kruisiging; ofwel de vijf glorievolle geheimen - de Verrijzenis van Jezus Christus, Zijn Hemelvaart, de Nederdaling van de heilige Geest op Pinksteren, de Tenhemelopneming van de heilige Maagd met ziel en lichaam en haar Kroning door de drie Personen van de allerheiligste Drie-eenheid. Men kan ook een rozenhoedje van zes of zeven tientjes bidden ter ere van de jaren die de heilige Maagd op aarde zou hebben geleefd. Dan is er nog het kroontje van de heilige Maagd, samengesteld uit drie onzevaders en twaalf weesgegroeten ter ere van haar kroon van twaalf sterren of voorrechten; het officie van de heilige Maagd, zo algemeen in de Kerk aanvaard en gebeden, of de kleine getijden van de heilige Maagd die de heilige Bonaventura ter ere van haar heeft samengesteld; deze zijn zo innig devoot dat men ze niet zonder vertedering kan bidden. Verder wijs ik nog op de veertien onzevaders en weesgegroeten ter ere van haar vreugden; of enige andere kerkelijke gebeden, hymnen en liederen als het Salve Regina, het Alma, het Ave Regina Coelorum, het Regina Coeli, naar de verschillende tijden van het liturgisch jaar, of het Ave Maris Stella, het O Gloriosa Domina enzovoort, of het Magnificat, of andere godvruchtige gebeden, die volop te vinden zijn in de gebedenboeken; 7) ter ere van haar geestelijke liederen zingen en doen zingen; 8) enige malen voor haar knielen of buigen. Daarbij kan men bijvoorbeeld 's morgens zestig of honderdmaal zeggen: Ave Maria, Virgo Fidelis (Wees gegroet, Maria, getrouwe Maagd), om van God door haar voorspraak te verkrijgen dat men gedurende die dag trouw aan Zijn genade zal beantwoorden; 's avonds kan men dan bidden: Ave Maria, Mater Misericordiae (Wees gegroet, Maria, Moeder van barmhartigheid), om door haar aan God vergiffenis te vragen voor de zonden van de afgelopen dag; 9) haar broederschappen bevorderen, haar altaren versieren, haar beelden kronen en verfraaien; 10) haar beelden in processie dragen en laten dragen, er een bij zich hebben als een machtig wapen tegen de boze; 11) beelden of naamschilden laten maken en die aanbrengen in kerken, huizen, of boven de toegang tot steden, kerken en huizen; 12) zich op heel speciale en plechtige wijze aan Maria toewijden.

117. Er bestaan nog heel wat meer praktijken van ware devotie tot de allerheiligste Maagd, door de heilige Geest aan vrome mensen ingegeven en zeer nuttig voor onze heiliging. Men kan daarover uitvoeriger lezen in het boek van pater Paul Barry s.j.: Le Paradis ouvert à Philagie. Deze heeft daarin een groot aantal devoties verzameld die de heiligen ter ere van de allerheiligste Maagd hebben beoefend en die wonderlijk dienstig zijn om de zielen te heiligen, indien ze tenminste naar behoren worden verricht, namelijk:
1) met de goede, oprechte bedoeling om God alleen te behagen, zich met Jezus Christus als einddoel te verenigen en de naaste te stichten; 2) met aandacht, zonder vrijwillige verstrooiingen; 3) met godsvrucht, zonder haast of slordigheid; 4) met ingetogenheid en een eerbiedige, stichtende lichaamshouding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten